İş Sağlığı İş Güvenliği

*/ ?>

NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ?

İnsanlar binlerce yıl öncesinden beri maalesef iş kazaları ile karşı karşıya kalmaktadır. Hepimizin içinde bulunduğumuz 21. yy. ’da bile çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğu, uyuşturucu, içki veya savaşlardan daha fazla insan öldürdüğü; savaşlar yüzünden yılda 655 bin insan ölürken, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle her yıl 2.1 milyon insanın öldüğü belirtilmektedir.

Yaşamın sürdürülmesi için yapılan zorunlu uğraşlar, işçilerin sağlığı ve çevresi için tehlikeler yaratabilmektedir. Bununla birlikte, iş çevresindeki zararlı etkenlerin oluşması önlenebilir. Sağlık hakkı, bireylerin temel bir insan hakkıdır. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) hakkı sosyal devlet niteliğinden kaynaklanan bir hak olup, İSG düzenlemeleri, yaşam ve sağlık hakkının hayata geçirilmesinde çok önemli bir adım teşkil eder.

Geniş olarak iş sağlığı; “tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını sürdürmek, çalışanların çalışma koşullarından kaynaklanan risklerden korunmasını sağlamak, sağlıklarının bozulmasını önlemek, kendilerine uygun işlere yerleştirmek ve işin insana ve insanın işe uyumunu sağlamak” olarak tanımlanmaktadır. İş güvenliği çalışmalarının amacı ise; çalışanları korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, işletme güvenliğini sağlayarak tehlikeli durumları ortadan kaldırmaktır.

İSG; çalışanların, işyerlerinde işin yürütümü nedeniyle oluşabilecek çeşitli tehlikelerden korunması, işyeri içi ve dışındaki çalışma koşullarının iyileştirilerek refahının arttırılması amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır. Günümüzde “İş Sağlığı” kavramına geçişle birlikte asıl vurgunun işçinin sağlığından çok iş üzerine yapıldığı ve emeğin korunmasına dönük koruyucu ilkenin zedelendiği, artık işin kendisinin özne olduğu kimi yazarlarca belirtilse de; günümüzde dar kapsamlı iş güvenliği önlemleri yerine, işyeri içi ve dışında işçi ve iş sağlığını ilgilendiren her türlü konunun kapsam içine girmesi İSG ifadesinin benimsenmesine yol açmıştır.

Ülkemizde, iş kazaları ve meslek hastalıkları önemli bir sosyoekonomik sorun durumundadır. Üstelik çalışanların % 40’ı kayıt dışı olduğundan, istatistiklere yansımayan kayıplar da dikkate alınmalıdır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının ülkemizde yarattığı toplam kayıp, TÜİK rakamlarına göre, yılda yaklaşık 35 milyar TL’yi bulmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğine verilen önem aslında Ülkeye verilen önemi göstermektedir. Ülkemizin kalkınması geleceğimiz olan çocuklarımıza daha rahat yaşam alanları sunmamıza yardımcı olacaktır. İşte bu yüzden İş Sağlığı ve Güvenliğine hak ettiği önemi mutlaka göstermeliyiz.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri - Güvenç Ortak Sağlık Güvenlik Birimi